Giới thiệu

    Khoa Chăn Nuôi Thú Y được thành lập vào năm 1955 với mục tiêu đào tạo những thế hệ Kỹ sư chăn nuôi và Bác sĩ thú y giỏi lý thuyết, thạo tay nghề ở trình độ đại học, và những Thạc Sĩ và Tiến Sĩ có khả năng nghiên cứu chuyên sâu ở trình độ sau đại học.

    Thông tin mới

    Nghiên cứu khoa học

    Học bổng

    Tuyển dụng