Đào tạo

Huấn luyện ngắn hạn

Khoa Chăn Nuôi Thú Y thường xuyên mở các khoá huấn luyện theo yêu cầu của thực tế sản xuất. Một số khoa học ngắn hạn như sau: Chẩn đoán và điều trị bệnh trên heo Chẩn đoán và điều trị bệnh trên gà Chẩn đoán và điều trị bệnh trên vịt Chuyên sâu về...

Đề cương môn học

STT Mã số môn học Tên môn học   1 202401 Sinh Học Đại Cương   2 202112 Toán B1   3 202201 Vật lý 1   4 202301 Hóa học đại cương   5 202302 Hóa phân tích   6 202304 Thí nghiệm hóa đại cương   7 202401 Sinh học đại cương  ...