Tầm nhìn sứ mạng

TẦM NHÌN

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường ĐHNL TP.HCM sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ KHKT trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú Y hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, hội nhập quốc tế.

SỨ MẠNG

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Chăn nuôi và Thú Y của Việt Nam, là những người giỏi chuyên môn, thạo tay nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và tư duy sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao tri thức và tiến bộ KHKT, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước và khu vực; góp phần bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng, bảo vệ môi trường sống thông qua việc giáo dục mọi người thực hiện những chuẩn mực quốc tế về chăn nuôi, thú y.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Khoa nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo ngang tầm với các trường trong khu vực và trên thế giới, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, hướng tới phục vụ cộng đồng và là đối tác hàng đầu của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thú y trong và ngoài nước.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Thực hiện quan điểm giáo dục của Khoa là “lấy người học làm trung tâm” và giúp SV “tự học, tự khám phá”, Khoa chọn triết lý dạy học là chủ động và thực tiễn bao gồm 3 nguyên lý:

  • Quá trình học tập chỉ thực sự diễn ra khi người học chủ động học tập.
  • Người học tự xây dựng kiến thức của mình thông qua những trải nghiệm thực tế và củng cố kiến thức qua những trải nghiệm đó.
  • Người học phải ý thức được việc phải tiếp tục học tập suốt đời.