Cơ cấu

Dự kiến phân công giảng dạy

STT (No)

Tên học học phần (Courses)

Đơn vị (Faculty)

Giảng viên (Lecturers)

1

Anh văn

General English

Trung tâm Ngoại ngữ ĐHNL TP.HCM

Center for foreign Studies

Nong Lam University

 

2

Anh văn chuyên ngành

English for Veterinary Medicine

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Chế Minh Tùng (PhD)

– Asso. Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)

– Hoang Thanh Hải (PhD)

3

Kỹ năng nghiên cứu

Research skills

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Asso. Prof. Chế Minh Tùng (PhD)

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD)

4

Triết học Mác – Lênin

Philosophy of marxism and Leninism

Bộ môn Mác-Lê

Dept. Marx-Lenin

Nguyễn Văn Trọn (PhD)

Nguyễn Thanh Long (MSc)

5

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

 

Bộ môn Mác-Lê

Dept. Marx-Lenin

Nguyễn Văn Trọn (PhD)

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

HoChiMinh’s thoughts

Bộ môn Mác-Lê

Dept. Marx-Lenin

Lê Thị Kim Chi (PhD)

 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Bộ môn Mác-Lê

Dept. Marx-Lenin

Nguyễn Thanh Long (MSc)

 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ môn Mác-Lê

Dept. Marx-Lenin

Hồ Yến Linh (MSc)

Lê Thị Bích Nga (MSc)

7

Các môn học thể chất và quốc phòng

Physical & Defence training

Bộ môn Giáo dục thể chất

Dept. physical Education

GV của Bộ môn Giáo dục thể chất và Bộ môn quốc phòng

 

8

Chăn nuôi đại cương

Introduction to Animal Production

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Chế Minh Tùng (PhD)

– Nguyễn Văn Chánh (MSc)

– Đặng Thị Ngọc Anh (MSc)

9

Sinh hóa & sinh học phân tử đại cương

Molecular Basis of Life

Khoa CN-TY

Fac. Animal Science and Veterinary Medicine

– Lê Thuỵ Bình Phương (PhD)

– Asso. Prof. Hồ Thị Kim Hoa (PhD)

– Asso. Prof. Chế Minh Tùng (PhD)

10

Thú y đại cương

Veterinary Professional Studies

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Visiting lecturer (UQ)

– Asso. Prof. Nguyễn Tất Toàn (PhD)

– Nguyễn Đình Quát (PhD)

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD)

11

Sinh học & mô học đại cương

Veterinary Biology & Histology

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Nguyễn Văn Nhã (MSc)

– Đường Chi Mai (PhD)

– Asso. Prof. Lê Quang Thông (PhD)

12

Sinh học tế bào & mô

Cell and Tissue Biology

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Đường Chi Mai (PhD)

– Nguyễn Văn Nhã (MSc)

– Hồ Thị Nga (MSc)

– Nguyễn Vạn Tín (PhD candidate)

13

Tiêu hóa và biến dưỡng

Digestion, Metabolism & Nutrition

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Visiting lecturer (Lyon University)

– Prof. Dương Nguyên Khang (PhD)

– Asso. Prof. Lê Quang Thông (PhD)

– Nguyễn Kiên Cường (PhD)

14

Cơ thể học & sinh lý hệ vận động và da*

Functional Anatomy of Locomotion and the Integument

– Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

 

 

– Visiting lecturer (Lyon University)

– Asso. Prof. Lê Quang Thông (PhD)

– Nguyễn Thị Thương (PhD)

– Đường Chi Mai (PhD)

 

15

Phúc lợi & chăm sóc động vật

Welfare and Handling Animals

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

 

– Visiting lecturer (University of Waningen, The Netherlands)

– Nguyễn Kiên Cường (PhD)

– Asso. Prof. Chế Minh Tùng (PhD)

 

16

Dinh dưỡng động vật

Animal Nutrition

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Visiting lecturer (Lyon University)

– Asso. Prof. Nguyễn Quang Thiệu (PhD)

– Nguyễn Văn Hiệp (MSc)

– Ngô Hồng Phượng (PhD)

17

Nguyên lý bệnh I

Principles of Disease I

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

Visiting lecturer

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD)

– Asso. Prof. Hồ Thị Kim Hoa (PhD)

– Asso.Prof. Nguyễn Ngọc Hải (PhD)

– Đường Chi Mai (PhD)

– Dương Tiểu Mai (MSc)

18

Nguyên lý bệnh II

Principles of Disease II

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Lâm Thị Thu Hương (PhD)

– Đường Chi Mai (PhD)

– Asso.Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Nguyễn Văn Nhã (MSc)

19

Cơ thể học & sinh lý I

Structure and Function I

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Nguyễn Kiên Cường (PhD)

– Asso. Prof. Trần Thị Dân (PhD)

– Asso. Prof. Lê Quang Thông (PhD)

– Trần Thị Quỳnh Lan (PhD)

– Nguyễn Thị Thương (PhD)

– Nguyễn Văn Nhã (MSc)

– Nguyễn Vạn Tín (PhD candidate)

20

Cơ thể học & sinh lý II

Structure and Function II

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Nguyễn Kiên Cường (PhD)

– Asso. Prof. Lê Quang Thông (PhD)

– Nguyễn Thị Thương (PhD)

– Nguyễn Vạn Tín (PhD candidate)

21

Di truyền phân tử & công tác giống động vật

Animal Breeding & Molecular Genetics

– Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Visiting lecturer (UQ)

– Quách Tuyết Anh (PhD)

– Nguyễn Tiến Thành (PhD)

– Bùi Thị Trà My (PhD)

 

22

Sinh sản động vật

Veterinary Reproduction & Obstetrics

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

Visiting lecturer

– Asso. Prof. Võ Tấn Đại (PhD)

 

23

Hệ thống Chăn nuôi

Animal Production Systems and Welfare

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Nguyễn Tất Toàn

– Lý Hồng Sơn (MSc)

24

Bệnh truyền nhiễm I

Infectious Diseases I

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

Visiting lecturer

– Asso. Prof. Đỗ Tiến Duy (PhD)

– Đinh Xuân Phát (PhD)

– Asso.Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Hoàng Thanh Hải (PhD)

– Dương Tiểu Mai (MSc)

25

Nguyên lý sinh bệnh học, dược lý và chẩn đoán lâm sàng I

Pathophysiology, Pharmacological & Clinical Principles Used in Diagnosis of Diseases in Body Syst. I

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Asso. Prof. Nguyễn Tất Toàn (PhD)

– Asso. Prof. Võ Tấn Đại (PhD)

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD)

– Lê Thụy Bình Phương (PhD)

– Nguyễn Văn Nhã (MSc)

26

Lâm sàng học thú nông nghiệp I

Livestock Clinical Studies I

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Nguyễn Tất Toàn (PhD)

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD)

– Asso. Prof. Đỗ Tiến Duy (PhD)

– Lý Hồng Sơn (MSc)

– Nguyễn Thị Thu Năm (MSc)

– Bùi Ngọc Thúy Linh (MSc)

27

Bệnh truyền nhiễm II

Infectious Diseases II

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Hồ Thị Kim Hoa (PhD)

– Asso. Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD)

– Đường Chi Mai (PhD)

28

Nguyên lý sinh bệnh học, dược lý và chẩn đoán lâm sàng II

Pathophysiology, Pharmacological & Clinical Principles Used in Diagnosis of Diseases in Body Syst. II

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Visiting lecturer (UQ)

– Asso. Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Asso. Prof. Võ Tấn Đại (PhD)

– Asso. Prof. Nguyễn Tất Toàn (PhD)

– Asso. Prof. Nguyễn Quang Thiệu (PhD)

– Nguyễn Văn Nhã (MSc)

29

Lâm sàng học Thú Nuôi nhà I

Companion Animal Clinical Studies I

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

 

– Visiting lecturer (Lyon University)

– Asso. Prof. Võ Tấn Đại (PhD)

– Asso. Prof. Lê Quang Thông (PhD)

 

30

Nguyên lý Thực hành Lâm sàng

Principles of Clinical Practice

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Võ Tấn Đại (PhD)

– Asso. Prof. Lê Quang Thông (PhD)

– Asso. Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD)

31

Lâm sàng học Thú nuôi nhà II

Companion Animal Clinical Studies I

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

 

– Visiting lecturer (Lyon University)

– Visiting lecturer (UQ)

– Asso. Prof. Lê Quang Thông (PhD)

 

32

Lâm sàng học Thú nông nghiệp II

Livestock Clinical Studies II

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Nguyễn Tất Toàn (PhD)

– Asso. Prof. Võ Tấn Đại (PhD)

– Nguyễn Thị Thu Năm (MSc)

– Bùi Ngọc Thúy Linh (MSc)

33

Thú y trong Chăn nuôi công nghiệp

Intensive Livestock Medicine

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Visiting lecturer (UQ)

– Asso. Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Asso. Prof. Nguyễn Ngọc Hải (PhD)

– Nguyễn Thảo Sương (PhD)

– Nguyễn Thị Thu Năm (MSc)

 

34

Kỷ năng nghề nghiệp Thú y

Practice Management & Professional Life

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD)

– Asso. Prof. Hồ Thị Kim Hoa (PhD)

– Asso. Prof. Võ Thị Trà An (PhD)

– Asso. Prof. Nguyễn Tất Toàn (PhD)

 

35

Thú y & Sức khỏe Cộng đồng

Veterinary Public Health

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Visiting lecturer

– Asso. Prof. Hồ Thị Kim Hoa (PhD)

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD)

– Trương Đình Bảo (PhD)

– Dương Tiểu Mai (MSc)

– Lê Hữu Ngọc (MSc)

36

Thực hành Lâm sàng Thú nuôi nhà

Companion Animal Clinics

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Võ Tấn Đại (PhD)

– Asso. Prof. Lê Quang Thông (PhD)

37

Thực hành Lâm sàng Thú nông nghiệp

Livestock Veterinary Practice

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Nguyễn Tất Toàn (PhD)

– Lý Hồng Sơn (MSc)

– Nguyễn Thị Thu Năm (MSc)

38

Thống kê sinh học

Biostatistics

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Lê Thanh Hiền (PhD Candidate)

– Quách Tuyết Anh (PhD)

39

Kỹ thuật DNA & Protein

DNA & Protein Technology

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

 

 

– Visiting lecturer (UQ)

– Nguyễn Đình Quát (PhD)

– Asso. Prof. Nguyễn Ngọc Hải (PhD)

– Asso. Prof. Chế Minh Tùng (PhD)

40

Cơ Chế Phân tử của sự phát triển

Molecular Mechanisms of Development

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Nguyễn Kiên Cường (PhD)

– Nguyễn Vạn Tín (PhD candidate)

41

Quản trị kinh doanh

Business Management in the Livestock Production & Feed Industry

Visiting Lecturer

– Bùi Văn Đông (PhD)

– Đặng Ngọc Hoàng (PhD)

42

Bảo tồn động vật hoang dã

Conservation & Wildlife Biology

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

 

– Asso. Prof. Chế Minh Tùng (PhD)

– Tuấn Bendixsen (PhD)

 

43

Đa dạng vi sinh vật và Kỹ thuật sinh học Microbial Diversity & Biotechnology

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Visiting lecturer (UQ)

– Asso. Prof. Hồ Thị Kim Hoa (PhD)

 

 

44

Quản lý Nhân sự nhập môn

Introduction to Human Resource Management

Visiting Lecturer

 

45

Tiếp thị trong Nông nghiệp & Thực phẩm

Agriculture & Food Industry Marketing

– Visiting Lecturer

– Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

– Asso. Prof. Nguyễn Quang Thiệu (PhD)

46

Đề tài tốt nghiệp

Khoa CN-TY

Fac. Ani Sci & Vet Med

 

 

Danh sách giảng viên trong nước tham gia chương trình

STT Họ và Tên Bằng cấp Tốt nghiệp từ
1 Võ Thị Trà An PGS. TS Hà Lan
2 Quách Tuyết Anh TS Canada
3 Võ Tấn Đại PGS. TS Mỹ
4 Trần Thị Dân PGS. TS Mỹ
5 Nguyễn Ngọc Hải PGS. TS Pháp
6 Lê Thanh Hiền PGS. TS Mỹ, Canada
7 Hồ Thị Kim Hoa PGS. TS Australia, Hà lan
8 Lâm Thị Thu Hương PGS. TS Thuỵ Điển
9 Dương Nguyên Khang GS. TS Thuỵ Điển
10 Đường Chi Mai TS Thuỵ điển, Australia
11 Nguyễn Thị Phước Ninh TS Việt nam
12 Nguyễn Đình Quát TS Hàn quốc
13 Nguyễn Tiến Thành TS Malaysia
14 Nguyễn Quang Thiệu  PGS. TS Thụy Điển
15 Nguyễn Thị Ý Thơ ThS Ireland
16 Lê Quang Thông PGS. TS Pháp
17 Nguyễn Tất Toàn PGS. TS Philippines, Hàn quốc
18 Chế Minh Tùng PGS. TS Mỹ

 

Danh sách giảng viên nước ngoài tham gia chương trình

DANH-SACH-GIANG-VIEN-NUOC-NGOAI-2021